Phản Xạ Thông Thường Nu Việt Blog

y-nghi-thong-thuong

PHẢN XẠ THÔNG THƯỜNG đưa ta đến những kết luận rất nhanh về một sự kiện, hiện tượng. Hoặc chỉ cần 1 phản xạ chưa tương thích về mặt cảm xúc với bản thân. Ta có thể thay đổi và kết luận rất nhanh và đôi khi quá khích.