Renew Camp – Dám Thay Đổi Sự Kiện Nu Việt

Renew Camp 12-2014 banner 02 MLM

Renew Camp – Dám Thay Đổi sẽ cắt phăng những sợi dây vô hình đang điều khiển bạn, thiêu rụi những nỗi sợ đang kiểm soát bạn, trả lại cho bạn 100% quyền quyết định cuộc đời mình và trao cho bạn sức mạnh, sự sáng suốt để chinh phục những đỉnh thành công.