Robin Sharma là ai? Nu Việt Blog

robin-sharma-la-ai

Tác giả của 2 cuốn sách best-seller về phát triển bản thân: The Monk Who Sold The Ferrari (Tìm Về Sức Mạnh Vô Biên) và The Leader Who Had No Title (Nhà Lãnh Đạo Không Chức Danh), Robin Sharma là ai?